Fri leverans på alla beställningar över 399,-

Köpvillkor

Uppdaterades 4. januari 2023

Inledning

Detta köp regleras av följande standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor via Internet. Konsumentköp via Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, inköpslagen, marknadsföringslagen, konsumentköplagen och e-handelslagen. Dessa lagar ger konsumenten förskrivna rättigheter. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna utan ska innehålla parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter i samband med köp.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som anges i beställningen och eventuella separat överenskomna villkor. Skulle det uppstå en konflikt mellan informationen kommer det som särskilt överenskommits mellan parterna att ha företräde, så länge det inte strider mot lagstiftningen.

2. Parterna

Säljaren är: Beckmann AS, Buråsen 32, 4636 Kristiansand, Norge, +4738121080, nettbutikk@beckmann.no. Org.nr.: 810438452 EU VAT: DE320418586, c/o Geis Industrie Service GmbH, Bei der Lehmkuhle 3, 21629 Neu Wulmstorf, Tyskland, Kallas nedan säljaren. Kunden är konsumenten som gör beställningen och kallas nedan kunden.

Konsumenten som gör beställningar kallas nedan kunden. Kunden måste vara 18 år eller äldre för att göra ett köp.

3. Pris

Det angivna priset för varor och tjänster är det totala pris som kunden måste betala. I detta pris ingår alla skatter och tilläggsavgifter. Ytterligare kostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska kunden inte stå för.

4. Ingå ett avtal

Avtalet är bindande för båda parter när kunden har skickat sin beställning till säljaren. Avtalet är dock inte bindande om det finns skriv- eller tryckfel i säljarens erbjudande i webbutikens beställningsformulär eller i kundens beställning, och motparten insåg eller borde ha insett att ett sådant fel existerade.

5. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt då den skickas från säljaren till kunden.  Om kunden använder ett kredit- eller bankkort vid betalning kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid beställning. Beloppet debiteras samma dag som varan skickas.  Vid betalning mot faktura utfärdas fakturan till kunden när varan skickas. Sista betalningsdatum anges på fakturan.

I webbutiken används Klarna Checkout som betalningssystem. Klarnas användarvillkor

Kunder under 18 år får inte betala med en efterföljande faktura.

6. Leverans

Leverans har skett när kunden eller kundens representant har tagit emot varan.

Om leveranstiden inte anges i beställningsformuläret ska säljaren leverera varan till kunden utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter kunden gjort beställningen. Varan måste levereras till kunden, om inte annat överenskommits mellan parterna.

7. Risk för varan

Risken för varorna övergår till kunden när kunden eller kundens representant har fått varorna levererade i enlighet med punkt 6.

8. Ångerrätt

Om avtalet inte är undantaget från ångerrätten, kan kunden häva köpet av varan i enlighet med konsumentköplagen.

Kunden måste meddela säljaren om att kunden vill utöva sin ångerrätt inom 60 dagar från det att tidsfristen inletts. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller helgdag förlängs tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Ångerrätten är inom tidsfristen om en anmälan skickas före tidsfristens utgång. Kunden har bevisbördan om att ångerrätten har hävdats, och en anmälan måste därför göras skriftligt (avbeställningsformulär, e-post eller brev).

Tidsfristen för att utöva ångerrätten inleds:

  • När du köper enskilda varor inleds tidsfristen den dag då varan mottas.
  • När du utövar din ångerrätt måste varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du gjort en anmälan om att utöva din ångerrätt. Kunden täcker de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat överenskommits, eller om säljaren har underlåtit att informera att kunden ska täcka returkostnaderna. Säljaren får inte ta ut en avgift för kundens utövande av ångerrätten.
  • Kunden kan prova eller testa produkten på ett ansvarsfullt sätt för att bestämma produktens natur, egenskaper och funktion utan att ångerrätten upphör att gälla. Om kunden prövar eller testar produkten utöver vad som är motiverat och nödvändigt kan kunden bli ansvarig för produktens reducerade värde.

Säljaren är skyldig att återbetala köpeskillingen till kunden utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar efter det att säljaren har underrättats om kundens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att säljaren har mottagit varorna från kunden, eller till dess att kunden har lämnat in dokumentation som visar att varorna har returnerats.

9. Fel på produkten – kundens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om varan har en defekt måste kunden inom rimlig tid efter att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att kunden vill reklamera defekten. Kunden anses alltid ha reklamerat i tid om reklamationen görs inom två månader efter att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationen kan göras senast tre år efter att kunden mottog varan.

Om produkten har en defekt och denna inte beror på kunden eller på kundens omständigheter kan kunden, i enlighet med reglerna i konsumentköplagen, kapitel 6, beroende på omständigheterna välja mellan reparation, nyleverans eller prissänkning.

Reklamation till säljaren måste göras skriftligen.

Reparation eller nyleverans

Kunden kan välja mellan att få defekten åtgärdad eller att få en leverans av en likvärdig vara. Säljaren kan motsätta sig kundens anspråk om det inte går att tillgodose eller om detta skulle medföra orimliga kostnader för säljaren. Reparation eller nyleverans måste ske inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två åtgärdsförsök för samma defekt.

Prisnedsättning

Kunden kan kräva en lämplig prisreduktion om varan inte repareras eller ersätts. Skillnaden mellan det reducerade och överenskomna priset ska motsvara skillnaden mellan varans värde i defekt och avtalat skick. Om det finns särskilda skäl kan prisnedsättningen istället fastställas utifrån defektens betydelse för kunden.

10. Avgift för ej hämtade ej förbetalda varor

Om kunden inte hämtar obetalda varor tillkommer en avgift på 199 SEK.

11. Garanti

Säljarens eller tillverkarens garanti ger kunden rättigheter utöver de som kunden redan har enligt lagstiftningen. En garanti innebär således inga begränsningar för kundens rätt till reklamation och anspråk i händelse av försening eller defekter i enlighet med punkt 9 och 10.

12. Personuppgifter

Säljaren är registeransvarig för insamlade personuppgifter. Om inte kunden samtycker till annat kan säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast samla in och lagra de personuppgifter som krävs för att säljaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Kundens personuppgifter vidarebefordras endast till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna genomföra avtalet med kunden eller i lagstadgade fall.  Integritetspolicy

13. Tvistlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom rimlig tid. Parterna strävar efter att lösa eventuella tvister genom förlikning. Om detta inte lyckas kan kunden kontakta konsumentrådet för medling.

Europeiska kommissionens skiljedomsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som är bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.