Gratis forsendelse på ordrer over 349, -

Købsbetingelser

Opdateret, 18. Februar 2022

Introduktion

Dette køb er reguleret af nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet reguleres hovedsagelig af aftaleloven, købeloven, markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren ufravigelige rettigheder. Vilkårene i denne aftale skal ikke forstås som nogen begrænsning i de lovbestemte rettigheder, men opstiller parternes vigtigste rettigheder og pligter for handelen.

1. Aftalen

Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt aftalte vilkår. Ved en eventuel modstrid mellem oplysningerne, vil det der specifikt er aftalt mellem parterne have forrang, så længe det ikke strider mod ufravigelig lovgivning.

2. Parterne

Sælger er: Beckmann AS, Buråsen 32, 4636 Kristiansand, Norway, +4738121080, nettbutikk@beckmann.no. Org.nr.: 810438452, EU VAT: DE320418586, c/o Geis Industrie Service GmbH, Bei der Lehmkuhle 3, 21629 Neu Wulmstorf, Tyskland og betegnes herefter som sælger/sælgeren. Kunde er den forbruger, der afgiver bestillingen, og betegnes i det følgende som kunde/kunden.

Forbrugeren, der afgiver bestillinger betegnes i det følgende som kunde/kunden. Kunden skal være 18 år eller ældre for at foretage et køb.

3. Pris

Den angivne pris for varer og tjenester er den samlede pris, kunden skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter og tillægsomkostninger. Yderligere omkostninger, som sælgeren inden købet ikke har informeret om, skal kunden ikke afholde.

4. Indgåelse af en aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når kunden har sendt sin bestilling til sælgeren. Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i kundens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

 5. Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til kunden.  Hvis kunden bruger et kredit- eller debetkort ved betaling, kan sælgeren reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Beløbet opkræves samme dag som varen sendes.  Ved betaling med faktura, udstedes fakturaen til kunden, når varen sendes. Betalingsfristen er angivet på fakturaen.

I webshoppen bruger vi Klarna Checkout som betalingssystem. Klarnas servicevilkår

Kunder under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er sket, når kunden eller dennes repræsentant har overtaget varen.

Hvis leveringstiden ikke fremgår af bestillingsløsningen, skal sælgeren levere varen til kunden uden unødvendig forsinkelse og senest 30 dage efter kundens bestilling. Varen skal leveres til kunden, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 7. Risiko for varen

Risikoen for varen overgår til kunden, når han eller hans repræsentant har fået leveret varerne i overensstemmelse med punkt 6.

8. Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesretten, kan kunden fortryde købet af varen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.

Kunden skal underrette sælgeren om brugen af ​​fortrydelsesretten inden 60 dage fra fristen begynder at løbe. Fristen inkluderer alle kalenderdage. Hvis fristen slutter på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste arbejdsdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelsen er sendt inden udløbet af fristen. Kunden har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er hævdet, og underretningen skal derfor ske skriftligt (fortrydelsesformular, e-mail eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe:

  • Ved køb af individuelle varer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter modtagelsen af ​​varen(e).
  • Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælgeren uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter meddelelse om brug af fortrydelsesretten er givet. Kunden dækker de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælgeren har undladt at oplyse om, at kunden dækker returomkostningerne. Sælgeren kan ikke fastsætte et gebyr for kundens brug af fortrydelsesretten.
  • Kunden kan prøve eller teste produktet på en ansvarlig måde for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Hvis prøvning eller test af produktet går ud over, hvad der er forsvarligt og nødvendigt, kan kunden være ansvarlig for enhver reduceret værdi af produktet.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købsprisen til kunden uden unødig forsinkelse og inden for 14 dage efter, at sælgeren er underrettet om kundens beslutning om at benytte fortrydelsesretten. Sælger har ret til at tilbageholde betalingen, indtil han har modtaget varerne fra kunden, eller til kunden har fremlagt dokumentation for, at varerne er returneret.

9. Mangel ved varen – kundens rettigheder og reklamationsfrist

Hvis der er en mangel på varen, skal kunden inden for en rimelig tid efter den blev opdaget eller burde have været opdaget, meddele sælgeren, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Kunden har altid reklameret i tide, hvis det sker inden for 2 måneder fra manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Reklamation kan fremsættes senest to år efter, at kunde overtog varen.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven, kapitel 6, alt efter omstændighederne vælge mellem udbedring , genlevering eller prisnedsættelse.

Reklamation til sælgeren skal ske skriftligt.

Udbedring eller genlevering

Kunden kan vælge imellem at kræve manglen udbedret eller levering af tilsvarende varer. Sælgeren kan ikke desto mindre modsætte sig kundens krav, hvis gennemførelsen af ​​kravet er umulig, eller volder sælgeren urimelige omkostninger. Udbedring eller genlevering skal ske inden for en rimelig tid. Sælgeren har i princippet ikke ret til at gøre mere end to afhjælpende forsøg på den samme mangel.

Prisnedsættelse

Kunden kan kræve en passende prisnedsættelse, hvis varen ikke udbedres eller returneres. Dette betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris, svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktmæssig stand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisnedsættelsen i stedet sættes svarende til manglens betydning for kunden.

10. gebyr for ikke-afhentede ikke-forudbetalte varer

Hvis kunden ikke afhenter ubetalte varer, opkræves der et gebyr på DKK 199,-

11. Garanti

Garanti der gives af sælger eller producent, giver kunden rettigheder ud over dem, som kunden allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti indebærer således ingen begrænsninger for kundens ret til reklamation og krav i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

12. Personoplysninger

Dataansvarlig for indsamlede personlysninger er sælger. Medmindre kunden accepterer noget andet, kan sælgeren i henhold til persondatalovgivningen kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Kundens personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for at sælgeren kan gennemføre aftalen med kunden eller i lovbestemte tilfælde.

Persondataerklæring

13. Konfliktløsning

Klager rettes til sælger inden for en rimelig tid. Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan kunden kontakte Forbrugerrådet for mægling.

Europa-Kommissionens klageportal kan også bruges, hvis du ønsker at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du er en forbruger, der er bosiddende i et andet EU-land. Klagen indsendes her: http://ec.europa.eu/odr.

Updating…
  • Ingen varer i kurven.